Veel gestelde vragen

Pensioenplanning

Er zijn 3 pensioenpijlers. De eerste is het wettelijke pensioen, de tweede is een aanvullend pensioen opgebouwd via de beroepsactiviteit. Voor loontrekkenden gebeurt dit via een groepsverzekering. Voor zelfstandigen gaat het dan vooral via een IPT of een VAPZ. De derde pijler is ook een aanvullend pensioen maar opgebouwd in de privé sfeer met eigen middelen.

Alle producten in de tweede en derde pijler zijn fiscaal gunstig. Afhankelijk van product tot product zorgt het voor een belastingvermindering die aan de marginale aanslagvoet kan oplopen tot boven de 50%. Voor loontrekkenden neemt de tweede pijler de vorm aan van een groepsverzekering. Voor zelfstandigen zijn er verschillende oplossingen in tweede pijler. De derde pijler is met eigen middelen in de privésfeer en kan dus zowel door zelfstandigen, bedrijfsleiders als loontrekkenden onderschreven worden.

Een pensioenspaarformule in de vorm van een verzekering heeft meerdere voordelen ten opzichte van een spaarrekening bij de bank. Een spaarrekening biedt een zeer laag en verwaarloosbaar rendement in vergelijking met het hogere rendement van een pensioenplan, al wordt het grootste verschil gegenereerd door de fiscale optimalisatie, waardoor je tot om en bij 50% fiscaal voordeel kan genieten op de gestorte premie.

Een IPT biedt interessante oplossingen voor zelfstandigen met een vennootschap en bedrijfsleiders. Enerzijds is het de meest fiscaal gunstige manier om liquiditeiten vanuit de vennootschap over te dragen naar het privévermogen van de bedrijfsleider (en dus zo de winst af te romen in de vennootschap, waardoor er ook hier minder vennootschapsbelasting wordt betaald). Anderzijds kan het contract aangewend worden als vastgoedfinanciering.

Tot slot is het de vennootschap die de premies betaalt maar is de bedrijfsleider wel de rechtstreekse begunstigde van het gespaarde kapitaal ongeacht wat er gebeurt met de vennootschap.

Fiscaal gezien zijn beide formules zeer gelijkaardig en worden ze best aanvullend op elkaar onderschreven. Een groot voordeel voor een contract langetermijnsparen houdt in dat er ook na de pensioenleeftijd verder kan gespaard worden indien gewenst, en dat meestal de maximale premies die mogen gestort worden hoger liggen. Het andere verschil is het bedrag van de maximumpremie. Bij pensioensparen is het plafond (2023) € 990 of € 1.270 per jaar. Bij langetermijnsparen (2023) is dat € 2.350 per jaar.

Het gespaarde kapitaal wordt uitgekeerd aan degene die u heeft opgegeven als begunstigde in uw contract. De begunstigde die u mag aanduiden is voor sommige contracten wel beperkt tot de tweede rang. U kan in uw pensioenplan een aanvullende waarborg kapitaal overlijden verzekeren. Als u komt te overlijden voor de einddatum krijgen uw nabestaanden het verzekerd kapitaal overlijden indien uw gespaarde kapitaal lager ligt.

Een keuze maken tussen beide is afhankelijk van uw verwachtingen en voorkeuren. Tak 21 is kiezen voor veiligheid. U geniet van een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname. Tak 23 geeft een potentieel hoger rendement. Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende fondsen die u kiest. Er bestaat ook de mogelijkheid tot een combinatie van beide. Daarnaast kan je in Tak 21 ervoor kiezen om de winstdeelname te beleggen in een Tak 23 fonds.

Er zijn inderdaad beperkingen op het maximaal bedrag dat mag gespaard worden, en dit ook afhankelijk van de fiscaliteit van het product. Voor een juiste fiscale optimalisatie is dus goed advies onontbeerlijk.

Het is soms mogelijk om een pensioenplan af te kopen voor de einddatum. Al dient vermeld te worden dat dit nooit een verstandig idee zal zijn, aangezien de fiscus het fiscale voordeel dat u al die jaren verworven hebt terug zal recupereren. Vaak bieden pensioenplannen de mogelijkheid om een voorschot uit een contract op te nemen of het contract te laten dienst doen voor een inpandgave bij vastgoedfinanciering.

Beleggingen

Zeker. Tak 21 heeft als kenmerken kapitaalsgarantie, gekoppeld aan een gewaarborgde basisrentevoet en een eventuele winstdeling. Er is dus een garantie op de gedane stortingen. De rentevoet in tak 21 ligt mogelijk wel een stuk lager dan de potentiële opbrengst in een tak 23 product.  Bij de keuze voor een tak 23 product aanvaard men de risico’s die eraan gekoppeld zijn voor een potentieel hoger rendement.

Bij het opstarten van een belegging wordt steeds een “beleggersprofiel” opgemaakt om de belegging te laten matchen met het profiel van de belegger. Daarnaast beperken maandelijkse stortingen het risico dat je op een ”slecht moment” belegt, omdat je de instap spreidt.

Een slecht lopende belegging hoeft niet te betekenen dat uitstappen de beste optie is. Wanneer een bepaald fonds of aandeel het slecht doet kan er een arbitrage (bijsturen van de fondsen, wisselen van fonds) gebeuren op basis van de koersen op dat moment. Ook kan een overdracht naar een ander product een oplossing bieden.

Afhankelijk van het beleggingsproduct kunnen er kosten/voorwaarden aan verbonden zijn aan het afkopen van de belegging. Denk dan bijvoorbeeld aan roerende voorheffing in het geval van een tak 21 product. Goed deskundig advies van een onafhankelijke adviseur is dus uitermate belangrijk. Finaid analyseert uw bestaande portefeuille, ook als deze beheerd worden door andere banken of financiële instellingen.

Om te mogen beleggen zijn er in se weinig voorwaarden, al kunnen er voor sommige producten bepaalde beperkingen zijn.

Beleggen is maatwerk.

Op basis van uw “beleggersprofiel” wordt een portefeuille op maat samengesteld. Die portefeuille kan bestaan uit aandelen, fondsen, obligaties, edelmetalen, vastgoed, maar ook afgeleide producten zoals bijvoorbeeld trackers. De verhouding tussen de assets wijzigt naargelang uw profiel.

 

 

 

Kan ik enkel als natuurlijk persoon beleggen of kan dat ook via mijn vennootschap?

Beide zijn perfect mogelijk. Het verschil zit ‘m voornamelijk in de fiscaliteit want qua onderliggende beleggingsstrategie kan deze volledig identiek zijn. Al kan het bijvoorbeeld soms zijn dat u met de centen van uw vennootschap bereid bent om iets meer risico te nemen dan met uw privé vermogen.

Er kan gekozen worden voor periodieke stortingen. Interessant om op die manier aan risicospreiding te doen, aangezien men steeds zal investeren aan andere instapkoersen. Er kan ook eenmalig gestort worden (minimumbedrag) met vrije bijstortingen achteraf.

Bijna elke belegging heeft vandaag een relatief flexibel karakter waardoor opvragen steeds mogelijk is. In sommige gevallen dient er wel rekening gehouden te worden met een ideale belegginshorizon, fiscaliteit en eventuele onderliggende kosten. Ook hier dient de specifieke situatie van naderbij bekeken te worden, en is het deskundig advies onontbeerlijk.

Een niet te verwaarlozen voordeel – wat bij een opname mee in overweging dient genomen te worden – is de aan de belegging gekoppelde successieplanning.

Een grote misvatting is dat sparen voor jonge mensen is en beleggen voor de iets oudere mensen met veel geld. Beleggen is juist ook heel interessant voor jonge mensen omdat hoe langer de looptijd is, je meer kan genieten van rente-op-rente effect. Het meest interessant blijft een combinatie van sparen en beleggen. Zo kan je jezelf financieel beschermen op korte én lange termijn. Door een spaarbuffer aan te leggen op een spaarrekening ben je voorbereid op onverwachte gebeurtenissen op korte termijn en met je belegging kun je vermijden dat je door de inflatie aan koopkracht verliest. Met een lage rente op spaarboekjes verliest je steeds aan koopkracht. Een belegging laat het geld veel meer renderen, zelfs al is het een belegging van het voorzichtige type.

Het vermogen kan ondergebracht worden in vier soorten instrumenten (fondsen), twee in collectief beheer en twee in individueel beheer. Dit biedt maximale flexibiliteit en dat heeft verschillende voordelen: het biedt de mogelijkheid tot multi-valutabeheer, er kunnen verschillende instrumenten binnen hetzelfde contract gecombineerd worden, het geeft de klant toegang tot een brede waaier aan activa, het biedt een diversificatie van de portefeuille en tot slot geniet de klant van een evoluerende beleggingsstrategie. Alleen maar sterke voordelen in vergelijking met het gekende Belgische beleggingslandschap.

U belegt in een selectie van bestaande fondsen die u samen met Finaid kiest. Het voordeel van fondsen onder collectief beheer is dat er een lagere instapdrempel is dan bij fondsen in individueel beheer.

Er zijn binnen collectief beheer twee mogelijkheden, externe fondsen en interne collectieve fondsen.

Externe fondsen is een selectie van gemeenschappelijke beleggingsfondsen zoals aandelen en obligaties aangeboden door gerenommeerde fondsbeheerders. Ze bestaan in euro en in andere valuta.

Interne collectieve fondsen zijn gecreëerd door een verzekeraar en zijn toegankelijk voor al haar klanten. Ze worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders volgens vooraf gedefinieerde beleggingsprofielen en -doelstellingen

Bij collectief beheer zijn automatische arbitrages om het beheer te optimaliseren. Het genereerd een beveiliging van de meerwaarde en een beperking van de verliezen.

De opties blijven toegankelijk gedurende de volledige looptijd van het contract.  

Dit is een instrument op maat gemaakt voor elke cliënt in functie van zijn vermogensdoelstellingen, beleggersprofiel en land van verblijf. Het voordeel daarvan is dat het leidt tot een gepersonaliseerd beheer en belegging.

Er zijn binnen individueel beheer twee mogelijkheden: interne fonds dédiés en gespecialiseerde verzekeringsfondsen.

Bij een interne fonds dédié vertrouwt u het beheer van uw belegging toe aan de beheerder van uw keuze. U stelt ook de bank aan waar de activa zullen bewaard worden. Via een fonds dédié heeft u toegang tot een brede waaier aan beleggingen afhankelijk van uw netto roerend vermogen en het belegde bedrag.

Een gespecialiseerd verzekeringsfonds is een fonds gemaakt op uw maat met meer beheervrijheid en met de keuze van bank waar de activa zullen worden aangehouden. Dat kan via advies beheer en via Buy&Hold.

Bij advies beheer krijgt u beleggingsadvies van uw adviseur dat u geval per geval valideert. Het voordeel hiervan is dat u de controle behoudt over het beheer van uw beleggingen.

Bij Buy&Hold selecteert u de activa waarin u op lange termijn wil beleggen. Het voordeel hiervan is dat u profiteert van een beleggingsuniversum zonder beperkingen in overeenstemming met de wetgeving.

Er zijn drie belangrijke kenmerken die zorgen voor een optimale bescherming van uw vermogen. De veiligheidsdriehoek, de onbeslagbaarheid van de activa in het levensverzekeringscontract en de economische en financiële stabiliteit van Luxemburg.

Veiligheidsdriehoek: unieke bescherming

De verzekeraar is verplicht om de activa (gelden) van de verzekeringsnemer toe te vertrouwen aan een depothoudende bank. Die bank is onafhankelijk en goedgekeurd door het CAA. De activa worden gedeponeerd op een rekening die afgescheiden is van het vermogen van de verzekeraar en de activa van de bank. De CAA houdt toezicht op de verzekeraar en de bank.

Als de verzekeraar in financiële moeilijkheden raakt zal het CAA de rekeningen bij de depothoudende bank bevriezen om de belangen van de verzekeringsnemer te beschermen.

De onbeslagbaarheid van de activa in het levensverzekeringscontract.

Het belegde vermogen wordt (juridisch) eigendom van de verzekeraar en is dus beschermd tegen eventuele beslaglegging door derden, en dit tot de beëindiging van het contract. Alleen de verzekeringsnemer heeft het recht om onder meer de begunstigden aan te duiden en te herroepen, het contract in pand te geven en/of het contract af te kopen.

De economische en financiële stabiliteit van Luxemburg

Luxemburg is één van de weinige landen met een triple A rating wat staat voor permanente innovatie een competitieve economie en gezonde overheidsfinanciën.

Luxemburg heeft een flexibel, gerenommeerd en innovatief financieel centrum en een gediversifieerde economie.

Dankzij de vrije dienstverlening kan een verzekeraar in andere EU-landen actief zijn zonder zich daar te hoeven vestigen. De verzekeringsnemer van een levensverzekeringscontract profiteert dus van de voordelen die Luxemburg biedt (veiligheidsdriehoek, brede waaier activaklassen en meeneembaarheid van het contract).

De Luxemburgse contracten voldoen aan de regelgeving van het land waar de verzekeringsnemer zijn fiscale woonplaats heeft. Luxemburg is in de loop der jaren uitgegroeid tot en expertisecentrum voor grensoverschrijdende levensverzekeringen.

Luxemburg leeft de internationale belastingnormen na, en neemt actief deel aan de uitwisseling van informatie  en transparantie tussen landen.

Luxemburgse levensverzekeringscontracten zijn onderworpen aan de fiscaliteit van het land van verblijf van de verzekeringsnemer en van de begunstigde.

Het Luxemburgse levensverzekeringscontract is fiscaal neutraal: geen dubbele belasting van de verzekeringsnemer en/of van de begunstigden.

Bij een verhuis naar het buitenland moeten twee zaken absoluut gegarandeerd kunnen worden nl. optimale bescherming van het vermogen en naleving van de regelgeving in de verschillende landen van fiscale woonplaats

De Luxemburgse maatschappijen beschikken over een grote internationale expertise om ervoor te zorgen dat het contract meeneembaar is als het land van verblijf wijzigt (onder voorbehoud van goedkeuring door de verzekeraar). Dit zowel voor land van verblijf van de verzekeringsnemer als de begunstigden.

Een verhuis naar het buitenland kan vereisen dat bepaalde kenmerken van het contract worden aangepast (beleggingsinstrumenten, activa-allocatie, overlijdensdekking, enz.)

Als men in de toekomst naar het buitenland verhuist en dat op het moment van intekening al bekend is, moet met het oog op een optimaal beheer best op deze aanpassingen worden geanticipeerd.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en pensioenadviseur kunnen wij verschillende oplossingen beiden aan particulieren en zelfstandigen om hun pensioen aan te vullen mét een fiscaal voordeel. Kom er meer over te weten in een vrijblijvend gesprek.